strona główna
unicef
erasmus
godło
BIP
Dziś mamy: sobota 2024-04-13 , imieniny: Artemona, Justyny, Przemysławy
PlanyAktualnościDokumenty szkolneProgramy i podręcznikiPsycholog, Pedagog, Pedagog SpecjalnyEgzaminy i sprawdziany

Dostępność szkoły dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.szkola8.torun.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego sp75.pl

Data publikacji strony internetowej: 21.12.2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.01.2020.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Adres poczty elektronicznej szkola8@zs8.eu. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu:566485670. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Koordynator: Paweł Machałowski

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu lub materiału itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego , 87-100 Toruń

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Łyskowskiego (wejście główne i basen szkolny). Do wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego brak podjazdu dla wózków.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia.

W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym. Dwie ubikacje znajdują się na terenie basenu.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń w szczególnych przypadkach można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W recepcji i w każdym innym miejscu nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Plan działania Szkoły Podstawowej nr 8 na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczgólnymi potrzebami na lata 2024-2025

BIPBasenGaleriaPlan lekcjiSport